Mặt bằng bán trà sữa 70 triệu đồng một tháng vẫn khó thuê