Nhà Máy Sữa Sài Gòn – Nhân Viên Asa Bảo trì+ sửa chữa xe nâng

Sửa chữa Board mạch
Sửa chữa Board mạch
Ngựa chiến của Asa và ngựa chiến của khách hàng .