Nhân viên kỹ thuật vận hành thử xe nâng sau khi sửa chữa .